język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2018 vol. 7 no. 2

numer dostępny jest w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego link i w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego link  
   
Spis treści pdf
   
Historia prawa. Doktryny polityczne i prawne. Teoria i filozofia prawa  
Tomasz Dolata, Uwagi o procesie legislacyjnym i obowiązywaniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. pdf
Joanna Bigos, Prawne aspekty egzekucji administracyjnej na ziemiach polskich – zarys historyczny pdf
Anna Maciąg, Historyczny kontekst referendum lokalnego w Polsce pdf 
Katarzyna Kaczmarek, O poglądach społeczno-politycznych Stefanii Laudyn-Chrzanowskiej pdf
Krzysztof Trnka, Neuroprawo – integracja neurobiologii i prawoznawstwa w wybranych obszarach pdf
Klaudia Gaczoł, Narratywizm historyczny Haydena White’a w badaniach nad historią prawa pdf
   
Prawo porównawcze. Zagadnienia prawa europejskiego  
Maciej Ferenc, Relacja zasady skuteczności prawa unijnego i prawa do skutecznej ochrony sądowej – konieczność wyważenia dwóch wartości w prawie europejskim na przykładzie
(w ramach) funkcjonowania systemu Europejskiego Nakazu Aresztowania (cz. II)
pdf
Helena Kanková, Iveta Molnárová, The legislation on whistleblowers’ protection in the Slovak Republic pdf
 
Zagadnienia prawa pracy  
Aleksandra Zadorożna, Odpowiedzialność w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym w świetle postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pdf
   
Zagadnienia prawa publicznego  
Paweł Majczak, Nadzwyczajne postępowanie administracyjne a postępowanie sądowoadministracyjne pdf
Aleksandra Patrycja Wilk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2016 r., II KK 205/16 pdf